-

Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Foreldreveiledning

Familie og forebygging – BUF team.

Kontaktinfo:

Dorte Solvik
Avdelingsleder og familiekoordinator
90898504

Familie og forebygging har tilbud om foreldreveiledning. Målet er å bistå familier på et tidlig tidspunkt om de opplever utfordringer og problemutvikling. Det kan være konflikter mellom foreldre eller mellom barn og foreldre, samspillsvansker, samlivsbrudd, utfordringer med grensesetting, atferdsvansker, fysisk/psykisk sykdom eller rusproblemer.

 

ICDP foreldreveiledningsgrupper

Oppstart under planlegging

COS veiledning

informasjon kommer

På helsestasjonen møter du helsepersonell som du kan snakke med om tema som opptar deg.

Kontaktinfo:
Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Stina Skavdal telefon 962 37 739
e-post: stina.skavdal@orland.kommune.no

Åpningstid: 09:00 – 15:00

 

 

 

Familie og forebygging

Vi har tilbud om foreldreveiledning. Målet er å bistå familier på et tidlig tidspunkt om de opplever utfordringer og problemutvikling. Det kan være konflikter mellom foreldre eller mellom barn og foreldre, samspillsvansker, samlivsbrudd, utfordringer med grensesetting, atferdsvansker, fysisk/psykisk sykdom eller rusproblemer.

Du trenger ingen henvisning, og kan selv ta kontakt med tjenesten. Du kan også be helsestasjon, oppvekst, lege, NAV eller andre hjelpe deg å komme i kontakt med oss.

Vi er lokalisert i Familiens hus, Skolegata 9 i 1. etasje (gammel sykehjemsavdeling).

Kontaktinfo:

Dorte Solvik
Avdelingsleder og familiekoordinator
90898504

 

Familievernkontoret

https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Stord/

ROP team

Familie og forebygging; team for rus og psykisk helse

Kontaktinfo:

Dorte Solvik
Avdelingsleder og familiekoordinator
90898504

Nav og Familien i fokus

Kontakt:

Leder Nav Ørland: Liv Marit Røstad : 986 79 856

Veileder Familien i fokus: Kathrine Skaldebø: 406 08 602

E-post:nav.orland@nav.no

Familien i fokus er et prosjekt i NAV Ørland hvor veiledere jobber tettere på familier for å en mer helhetlig oppfølging med varige og gode løsninger for både foreldre og barn.
Spesielt er fokus og samarbeid omkring innbyggeren som et 24 timers menneske. Perioder i livet kan man oppleve å ha en kaotisk hverdag, hvor daglige gjøremål og oppgaver man er forpliktet til å gjøre, oppleves som utfordrende å håndtere. NAV kan bistå i å strukturere hverdagen og veilede i det som den enkelte kan oppleve som uoversiktlig og vanskelig.
Hverdagsøkonomi og fokus på stabil og trygg økonomi er viktig. En god økonomisk situasjon er grunnlaget for bedre helse, større mulighet for å være i arbeidsrettet aktivitet/arbeid.
Vi har, og skal ha, stort fokus på barneperspektivet. Veiledere i Familien i Fokus har som mål å se hele familien, og jobber strukturert med å få på plass de trygge rammene rundt en familie, og det at foreldre skal oppleve å igjen være “herre i egen hverdag”. Det være seg bolig, jobb og økonomi. Slik bidrar vi til at andre kommunale tjenester i vår kommune, kan tilby et helhetlig og samordnet tjenestetilbud til innbyggerne våre.
Samarbeider du/dere med flere instanser kan NAV bli med inn i samarbeidet hvis det er hensiktsmessig. Og vi hjelper til med henvisning til andre instanser ved behov, for eksempel familieveileder, familie og forebygging, skole, barnehage, fastlege, barnevernet eller andre.

Du trenger ingen henvisning, og kan selv ta kontakt med oss. Du kan også be helsestasjon, lege, oppvekst, familie og forebygging eller andre hjelpe deg å komme i kontakt med oss.

Ungdomslos

Kontaktinfo:

Dorte Solvik
Avdelingsleder og familiekoordinator
90898504

Skolehelsetjenesten

Kontaktinfo:
Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Stina Skavdal telefon 962 37 739
e-post: stina.skavdal@orland.kommune.no

Åpningstid: 09:00 – 15:00

Under 16 år:

Skolehelsetjenesten:

Kontaktinfo:
Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Stina Skavdal telefon 962 37 739
e-post: stina.skavdal@orland.kommune.no

Åpningstid: 09:00 – 15:00

Ungdomslos

Kontaktinfo:

Dorte Solvik
Avdelingsleder og familiekoordinator
90898504

Fra 16 år: 

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud ved milde til moderate symptomer på angst eller depresjon, evt. med søvnproblemer i tillegg.
Tilbudet består av individuelle samtaler, veiledet selvhjelp eller gruppekurs, og er basert på kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Tilbudet er gratis. Man kan ta kontakt selv, det trengs ikke henvisning fra lege.

Du kan være aktuell for rask psykisk helsehjelp dersom:

Du ikke har behov for akutt helsehjelp
Du er over 16 år
Du ikke mottar eller er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel spesialisthelsetjenesten (eks Fosen-teamet) eller kommunal psykisk helsetjeneste
Du ikke har alvorlige eller komplekse psykiske problemer
Du tenker korttidsterapi kan være noe for deg

Våre kontorlokaler:

Ørland: Brekstad på helsesenteret inngang F

Bjugn i sokkelen på helsesenteret

Kontaktinformasjon:

Bestill kartleggingssamtale: HelsaMi – Bestill time

Henvisninger: Tlf 97969620

Hanne Drøyvollsmo (Leder), tlf 900 11 380
John Arne Lein (Fagansvarlig), tlf 958 36 790

Henvisninger: Tlf 97969620

 

 

 

 

 

 

Pedagogisk- psykologisk tjeneste forkortes ofte til PPT eller PP-tjenesten. PP-tjenesten er en rådgivende/veiledende tjeneste som hjelper skoler og barnehager i arbeidet med å legge bedre til rette for barn og elever med særlige behov. Hensikten er å få til et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten er for barn/unge i førskole- og grunnskolealder (0-16 år), deres foresatte, voksne med rettigheter iht. opplæringsloven samt skoler og barnehager.

Tjenestens innhold
PPT kan utrede barn/unge og gi råd om hvilken stimulering/opplæring som kan gi utvikling og et tilfredsstillende og forsvarlig utbytte.
Vi har blant annet kompetanse på:
• Språkutvikling (uttale, språkforståelse, flerspråklighet osv)
• Lese- og skriveopplæring
• Regneferdigheter
• Syn og hørsel
• Sosialt samspill
• Psykisk helse
• Motivasjon
• Konsentrasjon og oppmerksomhet
• Ulike utviklingsforstyrrelser/ utviklingshemminger
• Håndtering av følelser
• Atferd

Vi har også kompetanse på områder som blant annet:
• Læringsmiljø og gruppeledelse i barnehager og skoler
• Anti mobbearbeid
• Minoritetsspråklige barn/elever
• Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
• Læringsfremmende vurdering

Les mer om PP-tjenesten for grunnskolen og voksenopplæring  her. Mer informasjon om PP-tjenesten for videregående elever finner du her.

Kontaktinformasjon

Det er ofte helsestasjonen, barnehager og skoler som henviser til oss, men foresatte og elever over 15 år kan også ta direkte kontakt.

Ørland PPT

PPT,  Ørland kommune – tlf.nr. 72 51 40 00 kl. 10.00 – 14.00

Telefonnummer til de enkelte saksbehandlerne finner du her. 

Når du oss ikke på telefon kan man også sende en e-post uten sensitive opplysninger til eva.saether@orland.kommune.no

PPT for videregående

Hanne Skilleås tlf: 74 17 42 87

Nina Beate Hoøen tlf ;74 17 43 62

 

 

 

 

 

 

Ørland kvalifiseringsenheten er delt innenfor feltet bosetting og kvalifisering. Enheten er lokalisert i «øvre internat» ved Fosen videregående skole. Enheten gir opplæringstilbud innen grunnskole for voksne, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige, samt opplæring til voksne elever med rett til spesialundervisning. Enheten har ansvaret for bosetting og oppfølging av flyktninger etter bosetting i Ørland kommune. Videre har tjenesten hovedansvar for å tilby introduksjonsprogram i henhold til integreringsloven.  

 

Kontaktinformasjon 

 Enhetsleder Kristin Skilleås 

 Telefon 918 18 917 

E- post: kristin.skilleaas@orland.kommune.no 

 

Fagleder ved innvandringstjenesten: Elin Eriksen Rødsjø

Telefon: 452 66 032

E-post: Elin.Eriksen.Rodsjo@orland.kommune.no

 

 

Teamleder ved Voksenopplæring for minoritetsspråklige: Anca Boicu 

Telefon: 475 06 423 

E-post: Anca.boicu@orland.kommune.no 

 

Ørland fysio- og ergoterapitjeneste

ROP team Familie og forebygging

ROP team Familie og forebygging

Fritidskontakt

støttekontakt

Avlastningsbolig for barn og unge

Koordinerende enhet

Kontaktinformasjon Fosen barnevernstjeneste:

Kontaktinfo barnevernstjenesten

Telefon: 417 02 460

Vår region er knyttet til Nord-Trøndelag krisesenter.

Krisesenteret ligger sentrumsnært i Verdal. Det er nært togstasjon og buss-stopp.

Har du problemer med å komme deg til senteret, ring oss slik at vi kan finne en løsning. Senteret ser ut som et vanlig bolighus utvendig og innvendig.

Kontakt krisesenteret:

Telefon 740 77 710, kan nås døgnet rundt.

E-post: kverdal@online.no

Hjemmeside: https://www.krisesenteret-nt.no/