-

Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Helsestasjonen

På helsestasjonen møter du helsepersonell som du kan snakke med om tema som opptar deg.

Eksempler på tema som du kan ta opp:

Spørsmål om kroppen; hudproblemer, menstruasjon, spisevaner og slanking. Følelser og relasjoner; ensomhet, tristhet, uro, familie- og parforhold, problemer med venner eller skole. Seksualitet generelt, prevensjon, graviditet, seksuell legning. Røyking, rus og rusmisbruk.  Vonde opplevelser, f.eks. sykdom i familien, vold eller seksuelt misbruk.

Helsestasjonen kan bl.a. hjelpe deg med:

  • Resepter og annen behandling for helseproblem
  • Henvisninger til andre instanser i helsevesenet
  • Prevensjonsrettledning og prevensjon
  • Testing med tanke på kjønnssykdommer
  • Graviditetstest

Kontaktinfo:
Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Stina Skavdal telefon 962 37 739
e-post: stina.skavdal@orland.kommune.no

Åpningstid: 09:00 – 15:00

 

 

 

Familie og forebygging, psykisk helse og rus

Vi gir hjelp og veiledning til barn, ungdom og deres familie som har utfordringer på ulike områder i livet, og vi har lostjeneste i skolesammenheng.

Vi har også tilbud om foreldreveiledning. Målet er å bistå familier på et tidlig tidspunkt om de opplever utfordringer og problemutvikling. Det kan være konflikter mellom foreldre eller mellom barn og foreldre, samspillsvansker, samlivsbrudd, utfordringer med grensesetting, atferdsvansker, fysisk/psykisk sykdom eller rusproblemer.

Vi tilbyr tjenester til voksne som har psykiske vansker, er i en krise eller i en vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem.

Du trenger ingen henvisning, og kan selv ta kontakt med tjenesten. Du kan også be helsestasjon, oppvekst, lege, NAV eller andre hjelpe deg å komme i kontakt med oss.

Familie og forebygging – psykisk helse og rus er organisert under familiehelse. Avdelingen består av rustjenesten, psykisk helsearbeid, eldrelos, barne- og ungdomsloser og foreldreveiledning. Familie og forebygging jobber etter systemisk grunnforståelse. Her finner du sosionomer, psykiatriske sykepleiere, vernepleier, ergoterapeut, barnevernspedagoger og familieterapeuter.

Tjenesten er for innbyggere i alle aldersgrupper i Ørland kommune.

Vi er lokalisert i Familiens hus, Skolegata 9 i 1. etasje (gammel sykehjemsavdeling).

Kontaktinfo:
Sigrun Klausen, avdelingsleder, mobil 99246407
Gunn Røhmesmo, familiekoordinator/fagkoordinator barn/unge, mobil 47794055
Randi Godø, fagkoordinator voksne, mobil 95925802

 

Barnevernet

I Norge er omsorg for og oppdragelse av barn foreldrenes rett og plikt. Med barn mener vi personer under 18 år. Du har krav på omsorg. Det er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder.

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet (for eksempel vansker i samspillet, rus). Barnevernet må ta utgangspunkt i hva som er til beste for barnet. Noen ganger kan dette komme i konflikt med hva foreldrene synes.

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Vi som jobber i barnevernet er utdannet barnevernspedagoger og sosionomer. Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.

Du kan lese mer om barnevernet her:

https://bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/Om_barnevernet/

Kontaktinfo

Telefon: 417 02 460

Barnevernets sentralbord er åpent hverdager kl 09.00-15.00

Barnevernvakten i Trondheim har beredskap for Fosen barneverntjeneste kveld, natt, helg og helligdager.

Telefon barnevernvakta: 902 87 037.

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 (gratis) Åpen når barnevernet sin vakttelefon er stengt, dvs. ukedager 14.00 – 08.00 og 24 timer helger og helgedager.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud ved milde til moderate symptomer på angst eller depresjon, evt. med søvnproblemer i tillegg.
Tilbudet består av individuelle samtaler, veiledet selvhjelp eller gruppekurs, og er basert på kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Tilbudet er gratis. Vi er et tilbud i Fosen Helse IKS for innbyggere i Åfjord, Ørland og Indre Fosen. Man kan ta kontakt selv, det trengs ikke henvisning fra lege.

Du kan være aktuell for rask psykisk helsehjelp dersom:

Du ikke har behov for akutt helsehjelp
Du er over 16 år
Du ikke mottar eller er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel spesialisthelsetjenesten (eks Fosen-teamet) eller kommunal psykisk helsetjeneste
Du ikke har alvorlige eller komplekse psykiske problemer
Du tenker korttidsterapi kan være noe for deg

Våre kontorlokaler:

Åfjord: Familiesenteret, Årnes
Ørland: Brekstad på helsesenteret inngang F og Bjugn i sokkelen på helsesenteret
Indre Fosen: Rissa, helsesenteret

Kontaktinformasjon:

Henvisninger: Tlf 97969620

Hanne Drøyvollsmo (Leder), tlf 900 11 380
John Arne Lein (Fagansvarlig), tlf 958 36 790

Postadresse:
Rask psykisk helsehjelp
Fosen Helse IKS
Pb 43
7159 Bjugn

 

Krisesenteret

Vår region er knyttet til Nord-Trøndelag krisesenter.
Krisesenteret ligger sentrumsnært i Verdal. Det er nært togstasjon og buss-stopp. Har du problemer med å komme deg til senteret, ring oss slik at vi kan finne en løsning. Senteret ser ut som et vanlig bolighus utvendig og innvendig.

Kontakt krisesenteret
Telefon: 740 77 710, og de kan kontaktes døgnet rundt.

E-post: krverdal@online.no

Hjemmeside: https://www.krisesenteret-nt.no/

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk- psykologisk tjeneste forkortes ofte til PPT eller PP-tjenesten. PP-tjenesten er en rådgivende/veiledende tjeneste som hjelper skoler og barnehager i arbeidet med å legge bedre til rette for barn og elever med særlige behov. Hensikten er å få til et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten er for barn/unge i førskole- og grunnskolealder (0-16 år), deres foresatte, voksne med rettigheter iht. opplæringsloven samt skoler og barnehager.

Tjenestens innhold
PPT kan utrede barn/unge og gi råd om hvilken stimulering/opplæring som kan gi utvikling og et tilfredsstillende og forsvarlig utbytte.
Vi har blant annet kompetanse på:
• Språkutvikling (uttale, språkforståelse, flerspråklighet osv)
• Lese- og skriveopplæring
• Regneferdigheter
• Syn og hørsel
• Sosialt samspill
• Psykisk helse
• Motivasjon
• Konsentrasjon og oppmerksomhet
• Ulike utviklingsforstyrrelser/ utviklingshemminger
• Håndtering av følelser
• Atferd

Vi har også kompetanse på områder som blant annet:
• Læringsmiljø og gruppeledelse i barnehager og skoler
• Anti mobbearbeid
• Minoritetsspråklige barn/elever
• Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
• Læringsfremmende vurdering

Les mer om PP-tjenesten for grunnskolen og voksenopplæring  her. Mer informasjon om PP-tjenesten for videregående elever finner du her.

Kontaktinformasjon

Det er ofte helsestasjonen, barnehager og skoler som henviser til oss, men foresatte og elever over 15 år kan også ta direkte kontakt.

Ørland PPT

PPT,  Ørland kommune – tlf.nr. 72 51 40 00 kl. 10.00 – 14.00

Telefonnummer til de enkelte saksbehandlerne finner du her. 

Når du oss ikke på telefon kan man også sende en e-post uten sensitive opplysninger til eva.saether@orland.kommune.no

PPT for videregående

Hanne Skilleås tlf: 74 17 42 87

Nina Beate Hoøen tlf ;74 17 43 62

 

 

 

 

 

 

Kvalifiseringsenheten

Ørland kvalifiseringsenheten er delt innenfor feltet bosetting og kvalifisering. Enheten er lokalisert i «øvre internat» ved Fosen videregående skole. Enheten gir opplæringstilbud innen grunnskole for voksne, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige, samt opplæring til voksne elever med rett til spesialundervisning. Enheten har ansvaret for bosetting og oppfølging av flyktninger etter bosetting i Ørland kommune. Videre har tjenesten hovedansvar for å tilby introduksjonsprogram i henhold til integreringsloven.  

 

Kontaktinformasjon 

 Enhetsleder Kristin Skilleås 

 Telefon 481 10 194 

E- post: kristin.skilleaas@orland.kommune.no 

 

Fagleder ved innvandringstjenesten: Silje Amundsveen 

Telefon: 918 20 731 

E-post: Silje.tamara.amundsveen@orland.kommune.no 

 

Teamleder ved Voksenopplæring for minoritetsspråklige: Anca Boicu 

Telefon: 475 06 423 

E-post: Anca.boicu@orland.kommune.no