-

Kontaktinformasjon

Infotorget telefon 72 51 40 00 e-post: postmottak@orland.kommune.no

Åpningstider Ørland rådhus: 09:00 – 15:00

Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Stina Skavdal  telefon 962 37 739

e-post: stina.skavdal@orland.kommune.no

Kontortid: 09:00 – 15:00

Kontaktinfo: Avdelingsleder og familiekoordinator Dorte Solvik, 908 98 504, Send e-post 

Familielos i BUF-team Ingvill Gjelvold, 46849390
Ungdomslos i BUF-team Camilla Kløften, 468 58 096
Familieterapeut i BUF-team Nina L Mjelde 476 82 236
Familieterapeut i BUF-team Merete H Nesholen, 477 94 054

Terapeut og ungdomslos vgs Rune Aune, 468 26 461

 

Vi gir hjelp og veiledning til barn, ungdom og deres familie som har utfordringer på ulike områder i livet, og vi har lostjeneste i skolesammenheng.

Vi har også tilbud om foreldreveiledning. Målet er å bistå familier på et tidlig tidspunkt om de opplever utfordringer og problemutvikling. Det kan være konflikter mellom foreldre eller mellom barn og foreldre, samspillsvansker, samlivsbrudd, utfordringer med grensesetting, atferdsvansker, fysisk/psykisk sykdom eller rusproblemer.

Vi tilbyr tjenester til voksne som har psykiske vansker, er i en krise eller i en vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem.

Du trenger ingen henvisning, og kan selv ta kontakt med tjenesten. Du kan også be helsestasjon, oppvekst, lege, NAV eller andre hjelpe deg å komme i kontakt med oss.

Familie og forebygging – psykisk helse og rus er organisert under familiehelse. Avdelingen består av ulike team knyttet til barn, unge og voksne.  Familie og forebygging jobber etter systemisk grunnforståelse. Her finner du bl.a. familieterapeuter, sosionomer, psykiatriske sykepleiere, vernepleier og ergoterapeut.

Tjenesten er for innbyggere i alle aldersgrupper i Ørland kommune.

Vi er lokalisert i Familiens hus, Skolegata 9 i 1. etasje (gammel sykehjemsavdeling).

 

 

 

 

 

Kontortid: 09:00 – 15:00

Kontaktinformasjon Fosen barneverntjeneste

Telefon 417 02 460

 

I Norge er omsorg for og oppdragelse av barn foreldrenes rett og plikt. Med barn mener vi personer under 18 år. Du har krav på omsorg. Det er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder.

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet (for eksempel vansker i samspillet, rus). Barnevernet må ta utgangspunkt i hva som er til beste for barnet. Noen ganger kan dette komme i konflikt med hva foreldrene synes.

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

De som jobber hos Fosen barnevernstjeneste har god kompetanse på barn, barns utvikling og å se familien som helhet. Vi tilbyr en rekke frivillige hjelpetiltak som for eksempel besøkshjem, råd og veiledning, fritidskontakt, familieråd med mer. Alle som jobber i barnevernet har taushetsplikt.

Ungdom over 18 år og opp til 25 år kan velge å motta hjelpetiltak fra barneverntjenesten, i form av ettervern.

Telefon 02800

Telefon 116 117

Ørland PPT 

Enhetsleder Eva Sæther tlf. 934 51 853

Se informasjon på Ørland kommunes nettsider for kontaktinformasjon til de ansatte i PPT.

Avdelingsleder Trine Håpnes, 930 82 381

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud ved milde til moderate symptomer på angst eller depresjon, evt. med søvnproblemer i tillegg.
Tilbudet består av individuelle samtaler, veiledet selvhjelp eller gruppekurs, og er basert på kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Tilbudet er gratis. Vi er et tilbud i Fosen Helse IKS for innbyggere i Åfjord, Ørland og Indre Fosen. Man kan ta kontakt selv, det trengs ikke henvisning fra lege.

Du kan være aktuell for rask psykisk helsehjelp dersom:

Du ikke har behov for akutt helsehjelp
Du er over 16 år
Du ikke mottar eller er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel spesialisthelsetjenesten (eks Fosen-teamet) eller kommunal psykisk helsetjeneste
Du ikke har alvorlige eller komplekse psykiske problemer
Du tenker korttidsterapi kan være noe for deg.

Kontaktinformasjon:

Kartleggingssamtale kan bestilles på:   HelsaMi – Bestill time

Henvisninger: Tlf 97969620

Hanne Drøyvollsmo (Leder), tlf 900 11 380
John Arne Lein (Fagansvarlig), tlf 958 36 790

Postadresse:
Rask psykisk helsehjelp
Fosen Helse IKS
Pb 43
7159 Bjugn