Nivå 0 Trinn 1

Definere uro

Om du er urolig for et barn eller barnets omgivelser, må du prøve å sette ord på uroen du kjenner – før du tar saken videre. Dette er ikke alltid like lett, for signalene som har gjort deg bekymret kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.

I menyen til høyre finn du flere BTI-verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og definere bekymringen din, for eksempel «konkretisering av din undring», «signal på vold og/eller overgrep» eller «signal på manglende trivsel». Det ligger også et verktøy der for hvordan du kan få til en god samtale med barn/unge dersom de spontant sier eller gjør noe som du opplever som bekymringsfullt, eller når du skal ha en planlagt samtale.

NB: Tror du allerede nå at bekymringen din kan være knyttet til elevens fysiske og psykiske skolemiljø (§9a-sak), husk fristen på en uke for innkalling av foresatte til samtale. Her kan du lese mer om retten til et trygt og godt skolemiljø.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 2

Del med leder

Del bekymringen din med nærmeste leder ved første anledning. I barnehage/skole er pedagogisk leder/kontaktlærer nærmest ansvarlige leder for barnet/eleven og skal derfor alltid involveres. Dersom saken skal tas videre, avgjør hvem som tar kontakt med foresatte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 3

Involvere barnet/foresatte

Ta opp uroen din med barnet/foresatte snarest mulig:

  • gjelder det en elevs fysiske og psykiske skolemiljø (9a-sak), senest innen 1 uke. Her finner du mer informasjon om retten til et trygt og godt skolemiljø.

Til dette benytter du veiledningen du finner i «Forberedelse og gjennomføring av den nødvendige samtalen«. Du kan også bruke verktøyet «Tips til samtale med barn og unge».

Nettsiden https://www.snakkemedbarn.no/ er en digital læringsressurs i hvordan snakke med barn du er bekymret for.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 4

Grunn til videre oppfølging?

I den nødvendige samtalen blir det drøftet med foresatte/barnet om det er grunn til videre oppfølging. Dersom det er behov for å sette i gang tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen. Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken.

Er det behov for å hente inn ekstern hjelp utenfor gjeldende tjeneste, gå til nivå 2 i veilederen. Avgjør hvem som skal være ansvarlig for det videre arbeidet (stafettholder).

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 5

Avslutt saken

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, lukker dere saken. Takk de involverte for godt samarbeid. Minn foresatte/barnet/ungdommen om at de er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vansker på et senere tidspunkt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 1

Intern innsats

Du skal sikre framdrift og dokumentasjon i arbeidet:

I situasjoner der barn og unge trenger hjelp i en fase i livet, er det viktig at ansvar fordeles, avtaler gjøres og følges opp.

Det er hensiktsmessig å kartlegge situasjonen før man går i gang med iverksetting av tiltak. Her kan pedagogisk rapport være et verktøy for å gjøre barnet, situasjonen og læringsmiljøet mer synlig for deg som voksen og få i gang refleksjoner som er nyttig for å endre opplæringstilbudet. Dersom man senere i prosessen ønsker å søke hjelp fra andre instanser skal ofte pedagogisk rapport legges ved.

NB! Også på nivå 1 er det fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester/avdelinger uten at det blir opprettet et formelt samarbeid. Husk da å få samtykke fra foresatte/barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt. Her finner du oversikt over aktuelle tjenester og kontaktinformasjon.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 2

Skap felles forståelse

Inviter og gjennomfør møte med foresatte/barnet og egen tjeneste, der dere sammen definerer problemstillingen og blir enige om konkrete mål og tiltak. Mål og tiltak deles med de involverte.

Avtal tiltak i både hjem og aktuell tjeneste.

Avklar her hvem som har ansvar for å informere barnet/ungdommen, hvordan en informerer, og hvordan vedkommende gis mulighet til å uttale seg.

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 3

Iverksett tiltak

Ved iverksetting av tiltak i egen tjeneste er du ansvarlig for videre framdrift i arbeidet.

Dokumenter tiltakene.

Også på nivå 1 kan det være aktuelt å søke råd og veiledning hos andre tjenester uten at det blir opprettet et formelt samarbeid. Husk da å få samtykke fra foresatte/barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 4

Evaluer tiltak

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 5

Avklar om tiltak skal endres, videreføres eller avsluttes

På basis av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
Eller
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
Gå tilbake til Nivå 1 – trinn 3.

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats. Bli enige om aktuelle samarbeidspartnere. Gå til nivå 2.

Om saken blir løftet videre opp på nivå 2, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 1

Opprett kontakt med en annen tjeneste

Innen to uker etter evalueringsmøtet skal barnehagen/skolen ha sendt bestilling eller tatt kontakt med den aktuelle tjenesten som dere ble enige om (kontaktinformasjon). Ofte skal pedagogisk rapport legges ved og annen dokumentasjon på tiltak og/eller kartlegging.

Inviter deretter foresatte og den eksterne tjenesten til samarbeidsmøte eller avklar om det er den andre tjenesten som kaller inn til møtet.

Samarbeidsmøte: To eller flere tjenester/instanser koordinerer innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsetninger og er kjent med hverandres innsats.

Ved involvering av nivå 2 eller 3 i handlingsveilederen, husk at du har samtidighetsansvar. Samtidighetsansvar betyr at du er ansvarlig for å følge opp barnet/den unge, også etter at bestilling/ bekymring er meldt til andre instanser.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 2

Samarbeidsmøte – planlegg tiltak

Gjennomfør samarbeidsmøte for foresatte/barnet og tjenester som skal bidra med tiltak på nivå to. Presenter saken. Avgjør hvem som skal være stafettholder videre, med ansvar for møteledelse, referat og oppdatering av stafettloggen. «Forberedelse og gjennomføring av møter» kan være nyttig for å planlegge og lede møtet på en god måte.

Når saken er presentert for nettverket, er neste punkt på dagsorden å planlegge aktuelle tiltak. Skriv tiltakene som skal gjennomføres inn i stafettloggen – få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak.

Til slutt i samarbeidsmøte avtaler dere tidspunkt for evalueringsmøte.

Bruk gjerne malen for møtereferat.

NB: Stafettholder vurderer hva som er mest hensiktsmessig for samhandlingen og kommunikasjonen i møtet: Å føre fortløpende referat underveis i møtet – eller å skrive referatet mot slutten/i etterkant av møtet.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 3

Iverksett tiltak

Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer. Dokumenter tiltakene.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 4

Evaluer tiltak

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 5

Avklar om tiltak skal endres, videreføres eller avsluttes

På basis av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
Eller
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
Gå tilbake til Nivå 2 – trinn 2

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats.
– Bli enige om aktuelle samarbeidspartnere.

Om saken blir løftet videre opp på nivå 3, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 1

Opprett kontakt med andre tjenester

Lag henvisning/melding til tjenesten(e), og kall dem og foresatte inn til møte. Den som er valgt til koordinator (stafettholder) kvalitetssikrer korrekt henvisning/melding. Henvisningskjema finner du under verktøy og kontaktinformasjon til andre eksterne samarbeidspartnere finner du her.

Ved tre eller flere tjenester i samarbeidet kreves god koordinering. Avklar i samarbeidet mellom tjenestene og familien hvem som er stafettholder og har ansvar for videre samhandling. Stafettholder og foresatte/barnet presenterer problemstillingen for henvist tjeneste.

Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat. Tiltaksleder er som regel koordinator og stafettholder kommunale barnehager og skoler. Avklar hvem som kaller inn til nytt tverrfaglig møte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 2

Planlegg tiltak

Aktuell instans legger fram plan for utredning/undersøkelse/tiltak i samarbeid med foresatte/barn og andre aktuelle instanser.

Avtal tid og inviter til nytt møte.

Avtal hvem som snakker med barnet om barnet ikke er til stede.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 3

Iverksett koordinerte tiltak

Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres i tråd med det som ble bestemt i møtet. Dokumenter tiltakene.

Forbered evalueringsmøtet. Husk å få tak i barnets opplevelse av endring før evaluering av tiltak.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 4

Evaluer tiltak

Evaluer om barnets situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 5

Avklar om tiltak skal endres, videreføres eller avsluttes

Gjennomfør evalueringsmøte i nettverket.

Det finnes to mulige utfall:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt loggen.

2. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt.
– Iverksett tiltak på nivå 1, nivå 2 eller nivå 3.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy